Rodo

Informacje dotyczące RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest Chantille Marzena Wojnowska. Nasz adres siedziby to Opoczno (26-300), ul. Partyzantów 27, NIP 7393599249, Regon 281549834. Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu 660450041, e-mailem: kontakt@chantille.pl lub pisząc na nasz adres korespondencyjny: ul. Partyzantów 27, 26-300 Opoczno

2. Kontakt do inspektora ochrony danych
adres do korespondencji:
ul. Partyzantów 27, 26-300 Opoczno
e-mail:iod@chantille.pl

3. Jakie dane osobowe zbieramy?
Zbieramy takie dane osobowe jak:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;
3) numer NIP;
4) numer telefonu;
5) adres e-mail;

4. Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe jako Usługobiorcy/Klienta, zbieramy gdy korzystasz z naszego Serwisu, np. podczas:
1) rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta Klienta i składania zamówienia;
2) weryfikacji i identyfikacji Ciebie (np. podczas logowania);
3) zawierania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych;
4) realizacji zawartych umów o świadczenie usług z pkt 3 powyżej;
5) korzystania z funkcjonalności Serwisu.

5. Dlaczego zbieramy Twoje dane?
Zbieramy dane, aby wykorzystać je do następujących celów:
1) korzystania z funkcjonalności Serwisu (w tym zalogowania się do niego);
2) zawierania i realizowania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych, które zawierasz przy pomocy Serwisu;
3) przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług z pkt 2 powyżej, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów;
4) obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;
5) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;
6) prowadzenie korespondencji z Tobą i innymi Usługobiorcami;
7) informowania o promocjach;
8) prowadzenia konkursów;
9) sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
10) przeprowadzania ankiet mających na celu udoskonalanie Serwisu;
11) badania poziomu satysfakcji;
12) badań statystycznych;
13) celów archiwalnych;
14) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Twoich i innych Usługobiorców jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;
2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – np. podczas nadawania Przesyłki;
3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;
4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią:
dochodzenia roszczeń przysługujących nam i Operatorom logistycznym; zaspokajania roszczeń kierowanych do nas lub obroną przed takimi roszczeniami; marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych produktów i usług;

7. Kto będzie odbiorcą moich danych?
Szanujemy Twoje dane osobowe, jak i innych Usługobiorców korzystających z Serwisu. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w Regulaminie. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:
1) Apaczka sp. z o.o.,
2) Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. z o.o. (PKWID)
3) Wybrani przez Ciebie Operatorzy logistyczni, jak DPS, UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL, InPost Kurier, (a także ich podwykonawcy).
4) Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Tobą, odbiorcą, nadawcą Przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki;
5) tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, wysokość kapitału zakładowego: 5.494.980 zł)
6) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449;
7) podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;
8) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących apaczka od Klientów oraz roszczeń Klientów wobec apaczka. Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat.

9. Poznaj swoje prawa
Pamiętaj, możesz:
1) żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania Twoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Konta Klienta. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Serwisu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Danych osobowych użytych do złożenia Zleceń i zawarcia Umów nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów;
2) wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;
3) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu na Konta Klienta lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.
Pamiętaj! – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Bez pełnego adresu nie wyślesz prawidłowo Przesyłki. Bez podania wszystkich danych może nie dojść także do zawarcia umowy – musimy bowiem wiedzieć z kim ją zawieramy.

W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomi Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.